Yesgum

Yönetmelikler

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL GERONTOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ YESGUM

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sosyal Gerontoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam


MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik; Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sosyal Gerontoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

DayanakMADDE 3 –(1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 –(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Sosyal Gerontoloji: Yaşlıların Sorunları, sağlığı ve güvenliği,

b) Merkez: Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sosyal Gerontoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

d) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

e) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

f) Mütevelli Heyeti: Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

g) Rektör: Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörünü,

h) Üniversite: Yeni Yüzyıl Üniversitesini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 –(1) Merkezin amacı; üniversitelerin Sosyal Gerontoloji alanında hizmet veren birimleri ve yurt içi ve yurt dışındaki Sosyal Gerontoloji ile ilgili kurumlarla Üniversitenin ilgili birimlerinin işbirliğini sağlayarak, Türkiye’nin Sosyal Gerontoloji alanında, bilime ve teknolojiye yönelik etkinliklerde bulunmasını sağlamaktır. Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 –(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda araştırmalar yapmak ve Türkçe veya yabancı dillerde yayımlamak,

b) Ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sempozyum, kolokyum, seminer ve benzeri faaliyetlerde bulunmak,

c) Merkezin faaliyet alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal veya uluslararası, resmi veya özel kurum ve kuruluşlar ile Merkezin amacı doğrultusunda işbirliğinde bulunmak, ortak çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, bu projelere kaynak yaratmak, projeleri uygulamak ve/veya uygulamalarını takip etmek,

d) Sosyal Gerontoloji ile ilgili hizmet veren birimlerde her türlü çalışmayı yapmak, bu alanda her türlü eksiklik ve aksaklıkları araştırarak, Türkiye endüstrisinin Sosyal Gerontoloji alanındaki ihtiyaçlarına cevap verebilmek,

e) Sosyal Gerontoloji konusunda yetişmiş olan Türk bilim insanlarının, dış ülkelerde konuyla ilgili gelişmeleri izleyebilmelerini sağlamak,f) Sosyal Gerontoloji alanındaki bilimsel araştırmaların sonuçlarının kullanılmasının sağlanması ve teknolojiye aktarılması için çalışmalar yapmak, bu amaçla diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, g) Araştırma yapmaya elverişli kütüphane ve arşiv oluşturmak, ulusal ve uluslararası bir elektronik iletişim ağı kurmak,

h) Merkeze ait en az bir adet süreli yayını hazırlayıp yayımlamak,

i) Merkezin faaliyet alanına giren konularda, yükseköğretim ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde danışmanlık, bilirkişilik ve benzeri nitelikte faaliyetlerde bulunmak,

j) İlgi alanlarında sosyal politika oluşturmaya yönelik çalışma yürütmek,

k) Akredite Sosyal Gerontoloji laboratuvarları kurarak ölçüm ve analizler yapmak,

l) Toplumda Sosyal Gerontoloji bilincini geliştirmek için ve Merkezin amacı ile ilgili her türlü faaliyette bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 –(1) Merkezin yönetim organları; Merkez Müdürü, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Danışma Kuruludur.

Merkez müdürü

MADDE 8 –(1) Merkez Müdürü; Üniversitede tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından, Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir.

(2) Merkez Müdürünün önerisi üzerine, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir kişi müdür yardımcısı olarak Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, görevi başında olmadığı zaman müdür yardımcısı kendisine vekalet eder. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının görevi de sona erer.

Merkez müdürünün görevleri

MADDE 9 –(1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkez Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak,

b) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyonu ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak,

c) Merkezin bütçesini, Merkez Yönetim Kurulu ile birlikte hazırlamak, Rektörün ve Mütevelli Heyetinin onayına sunmak,

d) Merkez Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporu ile çalışma programını Rektörün onayına sunmak.

Merkez yönetim kurulu

MADDE 10 –(1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıllık süre için görevlendirilen altı kişiden oluşur. Süreleri dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Merkez Yönetim Kurulu olağan olarak ayda en az bir, gerekli olduğunda da olağanüstü olarak Merkez Müdürünün çağrısı üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Merkez yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 –(1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,

c) Merkezin bütçesini Merkez Müdürü ile birlikte hazırlamak, Rektör ve Mütevelli Heyetinin onayına sunmak,

d) Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak, e) Araştırma ve uygulama projelerini, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek,

f) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak,

g) Üniversite birimleri veya öğretim elemanlarınca yürütülecek olan danışmanlık, proje ve benzeri hizmetlere ilişkin esasları belirlemek.

Merkez danışma kurulu ve görevleri

MADDE 12 –(1) Merkez Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite içinden veya istekleri halinde Üniversite dışından, özel ve kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri arasından, Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından üç yıl için görevlendirilen en çok sekiz kişiden oluşur.

(2) Merkez Danışma Kurulu; yılda en az bir kez Merkez Müdürünün çağrısı üzerine ve Onun başkanlığında toplanır, Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yapar ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 –(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Demirbaşlar

MADDE 14 –(1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 –(1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır. Başkan bu yetkisini Rektöre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 –(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 –(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü yürütür.

Başa Dön

--