İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Yeni Yüzyıl Üniversitesi İç Mimarlık


Programın Amacı

İç Mimarlık; iç mekân ve çevre düzenlemelerinde işlevsel ve estetik bilgiyi kullanarak, fizyolojik ve psikolojik açıdan sağlıklı, özgün, işlevsel, çevreye uyumlu, çevresel donanım ve ihtiyaçları gerçekleştirilmiş, aynı zamanda ekonomik çözümler ortaya koyabilen tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Böylece binalarda ve çevrede, mekân düzenlemesini estetik ve mimari bilgi ile bütünleştirecek ve müşteri isteklerine uygun çözümler sağlayacak nitelikli iç mimarlar yetiştirmeyi hedeflenmektedir.

Son yıllarda inşaat sektörünün hız kazanması ile mekân ve çevre organizasyonunun ön plana çıkması, iç mimar ve çevre tasarımcısına daha fazla ihtiyaç duyulmasına sebep olmuştur. İnsanların günümüzde yaşam mekânlarından beklentileri artmış, sosyal tesis nitelikli birimlerin eklenmesi, çevre düzeninin yapılması aranan özellik olmuştur. Bu doğrultuda yapılar artık çevreleri ile bütünleşmiş olarak tasarlanmaktadırlar. Eski binaların, yeni ihtiyaçlara göre yenilenmesi ile yeni yapıların tasarlanmasında, işlevselliğin yanında estetik ve çevreye duyarlı bir tasarımın ortaya konması, iç mimar ve çevre tasarımcısı için çok önemli bir görevdir. Bu bilinç artık sadece meslekle ilgili kişilerde değil, toplumumuzun her kesiminde de oluşmaya başlamış ve böylece mesleğin ön plan çıkmasını sağlamıştır.

Öğretim Programı öğrencilere iç mekân tasarımını etkileyen sosyal, kültürel psikolojik, çevresel, teknik ve ekonomik olguları ve bu olguların ilişkilerini kavrama becerilerini kazandıracak teorik ve uygulamalı dersler içermektedir. Dört yıllık eğitim teorik derslerin yanı sıra çizim ve uygulama çalışmaları, projeler, seminerler ve bilgisayar çalışmaları ile sürdürülerek; tüm beceriler günün koşullarına uygun çağdaş, sanat yönü güçlü, mimari parametreleri doğru mekânların yaratılabilmesi için kazandırılır.

Bölüm Olanakları:

• Yandal

• Çift anadal

• Uluslararası değişim programları ile yurt dışında eğitim (1 veya 2 yarıyıl)

Hedef

İnsanlar için daha iyi yaşam koşullarını hedefleyen, çevreye duyarlı, analitik düşünme becerisine sahip bireyler yetiştirmeyi hedefleyen fakültemiz, tarihsel süreçteki yaşam ve kültüre sahip çıkarken, günümüz gerekliliklerine uygun olarak, ulusal ve uluslararası eğitime açık bir yapı sergilemektedir. Bu doğrultuda oluşan yapımız, çevresel sorunlara çözüm üretebilen, çağdaş, yenilikçi, beceri ve yetenekleri geliştirilmiş, yaratıcı, bilimsel çalışmalarda yer alan, çevrelerine yön verebilen, teori ve uygulamayı özümsemiş bireyler yetiştirmeyi görev bilmektedir.

Kariyer Olanakları

Tasarım aşamasında büro, uygulama ve denetim aşamasında yapılar ile malzemelerin yapım aşamasında atölyeler ve fabrikalar çalışma alanlarıdır. İç Mimarlar yürürlükteki kanun ve sözleşme hükümlerine göre kamu kesiminde özellikle Bayındırlık ve İskan Bakanlığında, belediyelerde çalışabildikleri gibi, serbest olarak kendi bürolarında da çalışmalarını yürütebilirler.

Başa Dön