Yeni Yüzyıl'da İletişim Çalışmaları Dergisi

Yazım Kuralları/Author Guidelines

Yazarlar İçin Bilgi Notu

I. Genel kurallar

1. Şubat sonu 2017 tarihinde ilk sayısı çıkacak olan dergimiz hakemli dergi statüsünde ve yılda iki sayı (Ocak ve Haziran) olarak yayımlanacaktır.

2. Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazıların uzunluğu 20 sayfayı geçmemelidir. Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiğinde bütün yayın hakkı İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi “Yeni Yüzyılda İletişim Çalışmaları” dergisine ait olacaktır.

3. Yazarlar unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, haberleşme adresleri ile telefon numaralarını ve e-posta adreslerini bildirmelidir.

4. Dergiye verilecek yazılar Yayın Kurulu’nca ilk değerlendirilme yapıldıktan sonra iki hakeme gönderilecek, hakemlerden gelecek rapor doğrultusunda yazının basılmasına, rapor çerçevesinde düzeltilmesine, yazının geri çevrilmesine ya da üçüncü bir hakeme gönderilmesine karar verilecek ve durum yazara en kısa sürede bildirilecektir. Yayımlanmayan yazılar yazara geri gönderilmeyecektir.

5. Yazardan düzeltme istenmesi durumunda, düzeltmenin en geç 2 ay içerisinde yapılarak Yayın Kurulu’na ulaştırılması gerekmektedir.

6. Derginin yazı dili Türkçe olmakla birlikte İngilizce yazılar da yayımlanmaktadır. Yazı İngilizce ya da Türkçe hangisinde yazılmış olursa olsun en az 150 en çok 200 sözcükten oluşan Türkçe ve İngilizce özetler de yazının sonuna eklenerek gönderilmelidir. Aynı şekilde, hangi dilde yazılmış olursa olsun yazının başlığının Türkçe ve İngilizce olarak yazıya eklenmesi, ayrıca yine Türkçe ve İngilizce olarak 5 anahtar sözcüğün belirtilmesi gerekmektedir.

7. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi “Yeni Yüzyılda İletişim Çalışmaları Dergisi’nde” tercüme eserlere ve kitap incelemelerine de yer verilmektedir.

8. Dergiye gönderilen yazıların yazım bakımından son denetimlerinin yapılmış olduğu yazarın e-posta aracılığı ile basılmasına izin verdiği kabul edilecektir. Yazı teslim edildikten sonra baskı düzeltmeleri için yazara tekrar gönderilmez.

9. Yazarlara telif ücreti ödenmez.

10. Yazılar PDF formatında ve iki dosya halinde iletisim.editor@yeniyuzyil.edu.tr adresine gönderilmelidir.

II. Yazım Kuralları

1. Yazı, word formatında, 1.5 satır aralığında, ana bölümlerinde 12 punto; dipnot, özet, kaynakça, tablo gibi bölümlerinde ise 10 punto harf büyüklüğünde ve (Times New Roman) karakterinde yazılmalıdır.

2. Yazının giriş ve sonuç bölümlerine numara verilmemelidir. İzleyen bölümler yalnızca ilk harfleri büyük olacak şekilde numaralandırılmalıdır.

III. Yollamalar, Dipnot ve Kaynakça

Metin içinde yapılacak yollamalar ayraç içinde gösterilecektir. Kaynakça da bu yollama sistemine uygun olarak hazırlanacaktır. Aşağıda farklı nitelikteki kaynakların metin içindeki yollamalarda ve kaynakçadaki yazılış biçimleri örneklerle gösterilmiştir:

a. Tek yazarlı kitaplar ve makaleler:

Metin içindeki yollamada (Kitap):

(Vural, 1995, s.35).

Aynı yazarın, aynı yıl birden fazla eserine yollama yapılması durumunda:

(Aziz, 2016a, s.41); (Aziz, 2016b, s.94).

Kaynakçada:

Vural, Sacide(1995). Kitle İletişiminde Denetim Stratejileri , Ankara: Bilim Yayınları.

DeVito, Joseph A. (2010), Kişilerarası İletişim, Ankara: Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayını (Çev. Sacide Vural).

Metin İçindeki Yollamada (Makale):

(Hardt, 2004, s. 5)

Vural, Sacide (1991) “Bir Yayını Değerlendirme Ölçütleri”, Kurgu Dergisi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, sayı: 9, s. 59-72.

b. İki Yazarlı Kitaplar ve Makaleler:

Metin içindeki yollamada (Kitap):

(Hardt ve Stark, 2001, s.12).

Kaynakçada:

Knapp, Mark L. Ve Judith A. Hall (2006) Nonverbal Communication in Human Interaction (Sixth Edition). USA: Thomson Wadsworth.

Metin İçindeki Yollamada (makale)

(Göze ve Soyer, 2016, s. 52).

Kaynakçada:

Sına, Zeynep ve Serap Soyer (1998), “Sosyolojik Açıdan Kooperatifçilik Teorisinin Niteliğine İlişkin Düşünceler” , Amme İdaresi Dergisi, 31 (3): s. 103-117.

c. Derleme yayınlar içinde yer alan makaleler:

Metin içindeki yollamada:

Stark, 1994, s. 15).

Kaynakçada:

Walzer, Michael (2013), “püritanlık ve Devrimci İdeoloji” Der. Alexander, Jeffrey C. ve Steven Seidman, Kültür ve Toplum Güncel Tartışmalar, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları (Çev. Nuran Yavuz), s. 149-160.

d. Kurum Yayınları:

Metin içindeki yollamada:

(TDK, 2012, s. 20)

Kaynakçada:

TDK (2012), Türkçe Sözlük, Ankara.

e. İnternet Kaynakları:

Metin içi yollamada:

(Aziz, 2016)

Kaynakçada:

Özkök, Ertuğrul (2016), “Bir İnsanın Mahrem Odasından Son Hatıra”, http://sosyal.hurriyet.com.tr/yazar/ertugrul-ozkok , 4. 11. 2016.

f. Verilen örnekler dışında kaynak göstermek gerektiğinde APA 6 versiyonuna başvurulması gerekir.

g. Yollamalar dışındaki açıklamalar için dipnot kullanılmalıdır.

Başa Dön