Anasayfa / Akademik / Araştırma Merkezleri

Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi

Hakkında

VİZYON
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, sadece Türkiye’de değil, dünyanın en modern eğitim ve sağlık kurumlarından biri olma vizyonunu benimsemiştir.

MİSYON
Eğitim programımızın amacı; en son teorik ve pratik bilgilerle donatılmış, en iyi ağız ve diş tedavisi uygulayan, toplum sağlığını gözeten, etik davranışlara önem veren, en yüksek düzeyde klinik bilgi ve deneyime sahip, bilimsel gelişmelere duyarlı, teknolojiye hızlı uyum sağlayabilen diş hekimleri yetiştirmektir.

Merkezin amaçları şunlardır:

a) Merkeze başvuran acil ve diğer hastalara ayakta veya yatırarak ağız, diş ve çene sağlığı hizmeti vermek,

b) Diş hekimi, uzman diş hekimi yetiştirmek ve diş hekimlerine mezuniyet sonrası eğitim vermek,

c) Yardımcı sağlık personeli eğitimine destek vermek,

ç) Bilimsel eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama olanağı sağlamak amacıyla Diş Hekimliği Fakültesi ve Üniversite bünyesindeki sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren fakülte, enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezleri başta olmak üzere diğer kurumlarla işbirliği yapmak,

d) Eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliği ile niteliğini arttırmak,

e) Tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel araştırma koşullarını hazırlamak,

f) Çağdaş hastane işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmak,

g) Ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak.


YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Haluk İŞERİ, Dekan

Dr. Öğr. Üyesi Melahat Çelik Güven, Başhekim

Prof. Dr. Timur Esener

Prof. Dr. Handan Ayhan

Doç. Dr. Servet Kesim


YÖNETMELİK

Resmi Gazetede 3 Mayıs 2015 tarihinde yayınlanan Merkez Yönetmeliği Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği ektedir.


FAALİYET

Faaliyet alanları

Merkezin faaliyet alanları:

a) Koruyucu diş hekimliği uygulamaları kapsamında sahada hizmet sunabilen ve bu hizmetin sunumunda Fakültenin akademik ve idarî personelini, sağlık ve yardımcı sağlık personeli ile öğrencilerini ilgili birim amirlerinin izni ile çalıştırabilen, saha çalışmalarında kendilerine destek verecek tüm kamu ve özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile Rektörlük bilgisi dâhilinde işbirliği yapabilen toplum ağız ve diş sağlığı birimini oluşturmak,

b) Ağız, diş ve çene sağlığı alanında hizmet verilmesini sağlamak ve bu konu ile ilgili araştırma ve uygulamalarda bulunmak,

c) Ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanlık disiplininin tedavi protokolleri kapsamında girişimsel cerrahi teknikleri uygulayarak, lokal ve genel ameliyat ve ameliyathaneler ile hastaların ayakta veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edilmelerini sağlamak ve konuyla ilgili birimleri oluşturmak,

ç) Uzmanlık alanları ve klinik dalları ile diğer disiplinler arasında toplum sağlığına yönelik araştırmalar konusunda işbirliğini sağlamak,

d) Merkezin amaçlarıyla ilgili olan kurum ve kuruluşlar ile ortak projelerin geliştirilmesine imkan sağlamak,

e) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusundaki bilgi, davranış ve eksikliklerini tespit ederek bunların iyileştirilmesine yönelik projeler geliştirmek,

f) Üniversite öğrencilerinin ağız ve diş sağlığı konusunda yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek,

g) Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi için ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, bu kuruluşlara bilimsel destek sağlamak,

ğ) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kuruluşlarına Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel mütalaada bulunmak ve benzeri hizmetleri vermek,

h) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla, kitap, dergi, broşür ve benzeri basımları yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek,

ı) Fakülte ile işbirliği halinde diş hekimliği ve ağız, diş ve çene sağlığı alanında ulusal ve uluslararası kurumlar ile anlaşmalar yaparak sertifika ve eğitim programları düzenlemek, diş hekimlerine mezuniyet sonrası eğitim vermek, paneller, seminerler, kurslar ve benzeri faaliyetler organize etmek, bilimsel görüşler sunmak,

i) Ağız, diş ve çene sağlığı hizmetleri alanında yapılan araştırma, eğitim ve uygulamalara destek olmak üzere, Merkez bünyesinde uygulama birimleri veya üniteleri kurmak ve işletmek veya işlettirmek;

j) Merkeze bağlı olarak çalışan, kapsamlı sağlık hizmeti vermek üzere yataklı tedavi hizmetlerinin yanı sıra, ağız, diş ve çene sağlığı anabilim dallarında, uzmanlık alanlarında ve ağız, diş ve çene sağlığı ile ilgili diğer alanlarda ulusal ve uluslararası ortamlarda eğitim ve hizmet faaliyetleri vermek için Merkez ünite ve poliklinik birimleri kurmak ve işletmek, bu tesisleri satın alma, bağış veya sair suretlerde devir almak ve işletmek, ağız ve diş sağlığı ile ilgili çeşitli sağlık ve sosyal hizmet birimlerinin ve benzeri işletmelerin kurulmasını ve işletilmesini desteklemek, gerekirse bunları işletmek ya da bu konuda hizmet satın almak,

k) Mütevelli Heyeti, Rektör ve Merkez organlarının kararlaştıracağı diğer faaliyetleri yerine getirmek.


İLGİLİ LİNKLER

http://www.yeniyuzyil.edu.tr/DisHekimligi/Anasayfa.aspx

http://www.yeniyuzyil.edu.tr/Iletisim/DisHekimligiFakultesiHastanesiIletisim.aspx

 

Prof. Dr. M. Haluk İŞERİ

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı