Anasayfa / Akademik /
BAP Başvurularında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

İYYÜ BAP Komisyonundan Tüm Akademisyenlerin Dikkatine ………

Bilimsel araştırma projeleri , her çeşit bilimsel toplantıya katılım ile yayın teşviği başvurularınız için gerekli tüm bilgileri , üniversitemiz web sayfasından erişebileceğiniz ve aşağıda başlığı ile linkleri verilmiş yönergelerde bulabilirsiniz.


İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Bilimsel Faaliyetleri Destek ve Teşvik Programı Yönergesi
https://www.yeniyuzyil.edu.tr/BapBirimi/yonetmelikler-yonergeler.aspx

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi
https://www.yeniyuzyil.edu.tr/BapBirimi/yonetmelikler-yonergeler.aspx


 • Başvurular online olarak https://www.yeniyuzyil.edu.tr/BapBirimi/ adresinden yapılmalıdır
 • Başvurular online olarak , tüm belgeler (imzaları tam, açık , anlaşılır olmak kaydıyla başvuru formu ve ekleri dahil) PDF TEK DOSYA halinde ve bir kez yapılır .
 • Birden fazla eser/proje/ etkinlik için başvurulacaksa, her bir başvuru ayrı ayrı yapılmalıdır
 • Komisyon yanıtının geciktiğini düşündüğünüz durumlarda ,durum ilgililere sorulmalı,aynı dosyalar yeniden sisteme yüklenilmemelidir. .
 • Doldurulması gereken formlar ve eklenecek belgelerin listesi aynı web sayfasındadır.
 • Online başvurularda EKSİKSİZ DOLDURULMUŞ doğru formların ve belgelerin EKSİKSİZ yüklenmiş olması zorunludur .
 • Doğru formların kullanılmadığı , formların eksik ya da okunamaz biçimde doldurulduğu formlar ve belgelerin eksik olduğu başvurular dikkate alınmaz,
 • Tüm başvurular için ön koşul İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde kadrolu akademisyen olmaktır.
 • Toplantı başvurularında ilgili toplantıya ait bildirinin ( özet ya da tüm makale ) ve yayın teşvik başvurularında ise makalenin yazar adresi kısmında kesinlikle başvuru sahibinin adı ile birlikte İSTANBUL YENİ YÜZYIL adresi bulunmalıdır.
 • BAP Değerlendirme Komisyonu ayda bir kez toplanmaktadır. Aylık toplantıların ve bu toplantılarda değerlendirilecek başvuruların o aya ait son başvuru tarihlerini içeren liste üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır. Bu liste başvurularda dikkate alınmalıdır. https://www.yeniyuzyil.edu.tr/BapBirimi/
 • BAP Komisyonunda tüm değerlendirmelere ilişkin kararlar oy çokluğu ile belirlenir.
 • Komisyonca alınan tüm kararlar Rektör onayı ile kesinleşir.


BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

 • BAP Komisyonuna sunulan bilimsel araştırma projeleri için Dekanlık /Yüksek Okul / Enstitü Müdürlüğü onayı alınmış olmalıdır. Bu onay başvuru belgeleri arasında bulunmalıdır.
 • Başka bir kurum ya da kuruluşun desteğinin de alınacağı araştırmalarda, ilgili kurum ya da kuruluşun bilgisinin olduğunu ve uygun bulunduğunu gösteren resmi belgenin bulunması zorunludur.
 • BAP Komisyonu tarafından projenin ön değerlendirilmesinin olumlu olması halinde, proje ayrıntılı değerlendirme yapılması için komisyon tarafından belirlenen proje değerlendirme jürisine gönderilir.
 • Proje değerlendirme jürisi başvuru projesi konusunda uzman olan üç hakemden (öğretim üyesinden) oluşur.
 • Komisyon aynı değerde görülen projelerin desteklenmesi konusunda Fakülteler arasındaki dengeyi gözetir.


BİLİMSEL TOPLANTILARA KATILMA TEŞVİĞİ

 • Üniversite öğretim elemanlarına bir ulusal bir uluslar arası olmak üzere yılda en fazla iki defa bilimsel toplantılara bildirili (sözlü /poster) katılmak üzere destek verilir.
 • Bildirisiz ya da başvuran kişinin bildiriyi sunacak kişi olmadığı durumlarda destek verilmez.
 • Başvuru, etkinliğe katılım tarihinden en az 30 gün önce yapılmalıdır.
 • Kongre ve toplantı başvurularında ilgili kitap/kitapçık (örneğin program ya da bildiri kitapçığı) /dergide kesinlikle başvuru sahibinin adı ile birlikte İSTANBUL YENİ YÜZYIL adresi bulunmalıdır.
 • Tüm kongre veya sempozyumlarda tek bir bildiri için ve sunumu yapacağı belirtilen tek bir katılımcıya destek verilir.
 • Toplantının, başvuru sahibinin uzmanlık alanıyla ilgili olması zorunludur.
 • Yüz yüze veya çevrimiçi etkinliklere katılım için teşvik başvurularında Fakülte /Yüksek Okul /Enstitü Yönetim Kurullarının izin kararı gereklidir ve kurul kararının fotokopisi başvuru belgeleri arasında yer almalıdır.
 • Görevlendirme dönüşünde harcama belgelerinin (Seyahat bileti, kayıt veya katılım bedeli, katılım belgesi, konaklama giderleri vb.) ve gerekli durumlarda ,yurtdışı katılımlar için pasaport fotokopisinin İdari-Mali İşler Daire Başkanlığı’na teslim edilmesi gerekmektedir.


YAYIN TEŞVİĞİ

 • Sadec e SCI, SCI-E, ESCI, AHCI ile ULAKBİM ve uluslararası alan indekslerinde taranan dergilerde yayımlanmış makaleler için teşvik verilir.
 • Derginin ISSN numarası olması esastır.
 • Tüm yayınlarda teşvik verilebilmesi için makalenin adres kısmında “İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi” adının yer alması zorunludur.
 • Başvuru formu ve teşvik ödülü hesaplama formu eksiksiz ve anlaşılır şekilde doldurulmuş olmalıdır.
 • İYYÜ’de görevli birden fazla yazara ( çok yazarlı makale ) ait bir yayın söz konusu olduğunda yazarların adlarının ve imzalarının bulunduğu tek bir form hazırlanmalıdır. Bu formda tüm yazarların imzası bulunmalıdır.Teşvik miktarı yazarlara eşit olarak paylaştırılır.
 • Yayında adı bulunan üniversitemiz mensubu araştırmacı teşvik almaktan feragat edecekse , başvuru formunda imzası ile birlikte feragat ettiğini anlaşılır şekilde yazarak belirtmelidir.
 • Başvuru, yayının yapıldığı yıl veya bir sonraki yılın sonuna kadar yapılmalıdır.
 • Kongre, sempozyum, konferans veya benzeri bilimsel etkinlik kitapçıkları ve içeriğinde yayınlanmış bildiriler yayın kategorisinde değerlendirmeye alınmaz.
 • Aynı yayın bir kez değerlendirilir.
 • İlgili makalenin
  tamamının / yayımlandığı derginin “İçerik “ bölümünün / derginin dış ve iç kapağının/ dergilerin tarandığı indeksi belirten sayfasının /derginin “Impact “ faktörünün belirtildiği sayfasının
  belgelere eklenmesi gereklidir.
 • Açık erişimli dergilerin makaleleri kabul ettikten sonra yayınlamak için zorunlu ‘makale işleme ücreti’ (Article Processing charge –APC) veya diğer adlar altında ücret talep etmeleri durumunda, bir çıkar çelişkisi olduğu için bu derginin yağmacı/şaibeli dergi olarak kabul edilmesi ve yayınların kabul edilmemesi, Yazarlardan basım için ücret talep etmeyen makale hakemler tarafından kabul edildikten sonra yazarlara isterlerse ücret karşılığı bir açık erişim olanağı da sunan hibrit dergiler şaibeli/yağmacı dergi olarak kabul edilmeyecektir.