EN
Anasayfa / Haberler
YENİSEM Konkordato Komiserliği Eğitimi Sertifika Programı Başlıyor

Üniversitemiz Sürekli Eğitim Merkezi YENİSEM’İN “Konkordato Komiserliği Eğitimi Sertifika Programı” Şirinevler Yerleşkemizde yarın başlıyor. Sertifika programı ile ilgili ayrıntılar aşağıda bulunmaktadır:


Programın Amacı

Mali yönden zor durumdaki borçlular için 15.03.2018 tarihinde yürürlüğe giren İcra ve İflas Kanunu’nun yeni konkordato hükümlerinin uygulanmasına ilişkin hukuki ve mali bilgilerin katılımcıya aktarılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, konkordato başvurusunun yapılması, başvurunun borçlu ve alacaklılar bakımından hukuki sonuçları ve sürecin işleyişi konularında ayrıntılı bilgi verilmektedir.


Programa Katılma Şartları:
· Türk vatandaşı olmak
· Tam ehliyetli olmak
· En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak ve beş yıldan az olmamak üzere mesleki tecrübeye sahip bulunmak
· İflas etmemiş olmak
· Son üç yıl içinde görevin gerektirdiği özen yükümlülüğüne uymadığından dolayı konkordato komiserliği görevine son verilmemiş olmak
· Görevlendirildiği tarih itibarıyla disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten yasaklanmamış olmak
· Kamu hizmetinden yasaklı olmamak
· Fiilen yürütmekte olduğu mesleğinin ilgili mevzuatında, konkordato komiserliğini yürütmesine engel bir hüküm bulunmamak
· 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat arıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak
· Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak

Konkordato komiseri olarak üç kişinin görevlendirilmesi halinde, seçilecek komiserlerden birinin HUKUKÇU ve birinin de YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR olması tercih edilir.


Eğitim İçeriği:

1. Hukuki Boyut

2. Konkordato Talep Edebilecek Kişiler ve Talepte Bulunulabilecek Haller

3. Konkordato talebi – Konkordato talebine eklenecek belgeler

4. Konkordato Projesi

5. Finansal Analiz Raporları

6. Geçici Konkordato Mühleti ve Sonuçları – İcra Takiplerine Etkisi

7. Konkordato Komiseri Olabilecek Kişiler, Komiserinin Yetki ve Görevleri

8. Kesin Konkordato Mühleti, Mühletin Alacaklılar ve Borçlu Bakımından Sonuçları

9. Kesin Mühletin Sözleşmeler Bakımından Sonuçları

10. Borçlunun Mali Durumunun Düzelmesi ve Sonuçları, Mühletin Kaldırılması

11. Alacaklılar Toplantısı ve Konkordato Projesinin Kabulü için Gerekli Çoğunluk

12. Konkordatonun Mahkemede İncelenmesi

13. Konkordatonun Tasdiki Şartları, Tasdik Kararı ve Sonuçları

14. Konkordatoda Rehinli Malların ve Finansal Kiralama Konusu Malların Durumu

15. Konkordatonun Tasdik Edilmemesinin Sonuçları ve Borçlunun İflası

16. Konkordatonun Feshi

17. Konkordatoda harç, vergi istisnaları ve teşvik belgeleri

18. Rehinli alacaklılarla Müzakere ve Konkordato

19. İflas İçi (iflastan sonra) Konkordato

20. Mali Boyut

21. Muhasebe Kavramları ve Giriş

22. Mali Tabloların Yapısı ve İçeriği

• Finansal Durum Tablosu

• Kapsamlı Gelir Tablosu

• Özkaynak Değişim Tablosu

• Nakit Akım Tablosu

• Mali Tablo Dipnotları

23. Mali Tablolardaki Kalemler/Hesapların İncelenmesi

• Varlık Kalemlerinin İncelenmesi

• Yabancı Kaynak Kalemlerinin İncelenmesi

• Öz kaynak Kalemlerinin İncelenmesi

• Gelir Tablosu Kalemlerinin İncelenmesi

24. Mali Tabloların Yönetsel Analizi ve Değerlemesi için Okunmasına Giriş

25. Mali Analiz Teknikleri

• Değişimlerin Analizi

• Eğilim Yüzdeleri Hesaplanması

• Dikey Analiz

• Oran Analizleri


Programın Süresi: 24 Saat


Eğitim Ücreti: 800 TL (KDV Dahildir)