Anasayfa / Akademik / Fakülteler / Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Hakkında

Psikoloji, insan davranışlarının ve zihinsel süreçlerinin bilimsel bir düzlemde ele alındığı, edinilen bilimsel bilginin günlük hayatımızın çeşitli alanlarında karşılaştığımız insana dair olguları tanımak ve kavramak adına kullanılmasına fırsat tanıyan bir sosyal bilim dalıdır. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Psikoloji Bölümü, devlet ve vakıf üniversiteleri arasındaki genç yaşına rağmen Bologna kriterleri ile uyumlu olarak, psikolojinin teorik ve uygulamalı alanlarını da kapsayan nitelikli bir programla yola çıkmayı başarmıştır.

Vizyonumuz

4 yılı kapsayan eğitim programımızın dili Türkçe olup öğrencilerimiz, eğitim döneminin ilk yılında Sosyoloji, Antropoloji, Felsefe, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi gibi temel sosyal bilimleri alarak Psikoloji bilgilerini diğer sosyal bilimlerinin ışığında birleştirip bütünleştirme imkanına sahip olabilmekte, vizyonlarını genişletip insana dair edinecekleri bilgileri farklı açılardan değerlendirebilecekleri analiz ve sentez gücüne sahip olmaktadır. Takip eden yıllar, psikolojinin çeşitli alt dallarında (Klinik, Gelişim, Endüstri ve Örgüt, Sosyal, Sağlık, Öğrenme, Adli, Spor, Eğitim Psikolojisi, Nöropsikoloji gibi) uzmanlaşmak isteyen öğrencilerimiz öncelikle temel Psikoloji dersleriyle teorik ve mesleki donanımlarını zenginleştirecekleri dersleri tamamlamaktadırlar. Bu temel dersler, öğretim üyelerimizin uzmanlık alanlarına göre açılan alan içi seçmeliler ve farklı disiplinlerden sunulan alan dışı seçmeli derslerle desteklenmekte, İstatistik ve Araştırma Yöntemleri gibi derslerle de takviye edilerek bilimsel çalışmanın metodu etik değerler ışığında çizilmektedir.

Misyon ve Hedeflerimiz

Teorik eğitimimizin uygulamayla paralel götürülmesi gerekliliği dolayısıyla öğrencilerimiz çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya ve staj yapmaya teşvik edilmektedir. Bu bağlamda, çeşitli sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapılarak öğrencilerimizin pratikte yapabileceklerine dair öngörüleri zenginleştirilmeye çalışılmaktadır. Özellikle Klinik Psikoloji alanında kendilerini geliştirmek isteyen öğrencilerimiz için üniversitemizin Tıp Fakültesi ile de işbirliği yapılarak, teorik donanıma ve gerekli pratiğe sahip öğrenciler yetiştirmek hedeflenmektedir.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Psikoloji bölümü olarak bizlerin en öncelikli hedefi, meslek etiğine duyarlı, sosyal sorumluluk sahibi, bilimsel araştırma merakına sahip, alanındaki gelişmeleri yakından takip edip, kendini sürekli olarak yenileyen meslektaşlar yetiştirmektir. Mezun olan öğrencilerimiz, danışmanlık hizmeti veren özel ve kamu kuruluşlarında, rehabilitasyon merkezlerinde, çeşitli eğitim kurumlarında ya da özel şirket birimlerinde, kreş anaokulu ve yuvalar gibi hizmet sektörünün pek çok alanında istihdam edilebilmektedir.

Psikoloji Bölümü’nün İlkeleri

Psikoloji Bölümü’nde öğrenim süresi dört yıldır ve öğretim dili Türkçe’dir. Öğrenciler üniversiteye giriş sınavından aldıkları eşit ağırlıklı puan ile bölüme yerleştirilmektedir. Psikoloji lisans programını düşünen adayların, bilimsel düşünme özelliğine yatkın, analiz ve sentez yeteneği güçlü, sosyal olaylara ve kişiler arası ilişkilere duyarlı bireyler olmaları beklenmektedir.

Psikoloji eğitiminin ilk iki yılı (I. ve II. Sınıflar – toplam dört dönem) temel bilim formasyonu odaklıdır. Bu yıllarda verilen psikoloji takdim dersleri, felsefece sorgulayabilme, bio-psiko-sosyal bir varlık olarak “insan”ı kavrama amaçlı bir programla desteklenir. Bu bağlamda felsefe, sosyoloji ve antropoloji dersleri sosyal bilimlerden doğru insanı anlama çabasında temel bir bakış açısını kazandırırken, biyoloji ve fizyoloji dersleri de fen bilimlerinden doğru insanı anlama çabasında ana vizyonu oluşturmaktadır.

Üçüncü ve dördüncü yıllarda bir yandan teorik dersler sürerken diğer yandan da öğrencinin ilgi alanına göre kliniklerde, danışmanlık merkezlerinde, özel eğitim kurumlarında ve insan kaynakları gibi birimlerde staj yapması sağlanmaktadır. Bu yıllarda öğrencinin, psikolojideki kazandığı temel teorik bilginin üzerine ilgi duyduğu psikoloji alt alanında seçmeli ders ağırlıklı bir program ile özelleşmesi beklenir. Endüstriyel psikolojiden klinik psikolojiye, gelişim psikolojisinden eğitim psikolojisine, nörolojik psikolojiden aile danışmanlığına, adli psikolojiden psikolojik testlere dek uzanan uygulamalı ders programımız öğrencilerimize bol seçenekli bir merak alanı sunmaktadır.

Mezunlarımızın Çalışma Alanları

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji mezunları, muhtelif bakanlıklara bağlı (Adalet, Sağlık, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor, Aile ve Sosyal Politikalar v.b.) kurum ve kuruluşlarda, kamu ve özel hastanelerin psikiyatri, pediatri, onkoloji v.b. kliniklerinde, devlet ve özel okulların rehberlik ve psikolojik danışmanlık birimlerinde, rehberlik ve araştırma merkezlerinde, dershanelerde, özel eğitim okullarında, resmi ya da özel kurumların kreş, gündüz bakımevi ve anaokulları ile yaşlı bakımevlerinde, aile danışmanlığı merkezlerinde, ceza ve tevkif evlerinde, aile ve çocuk mahkemelerinde, fabrika ve işletmelerin insan kaynakları ve eğitim birimlerinde, psikoteknik laboratuarlarında, kitle iletişim kanallarında (reklamcılık, televizyon, basın yayın), piyasa araştırmaları şirketlerinde, halk sağlığı merkezlerinde, emniyet ve askeri birimlerin psikolojik danışma ve eğitim merkezlerinde psikolog olarak çalışabilmektedirler.

 

Dr. Öğr. Üyesi Nevin ERACAR

Bölüm Başkanı