EN
Anasayfa / Duyurular
Öğrenci Affından Faydalanmak İsteyen Öğrencilerimizin Dikkatine!!!

18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı kanunla; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa Geçici Madde 78 eklenmiştir. Bu madde gereğince Af Kanunu’ndan yararlanmak isteyen öğrencilerin en geç 18 Eylül 2018 tarihi mesai bitimine kadar İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvuru yapmaları gerekmektedir.

Not: Lisansüstü öğrencileri başvurularını ilgili enstitüye yapacaklardır.


DETAYLAR:

Kaydı Silinen / Kendi İsteği ile Kayıt Sildiren / ÖSYM Tarafından Üniversitemize Yerleştirildiği Halde Kayıt Yaptırmayan Öğrencilerden İstenecek Belgeler:

- Başvuru Dilekçesi (İndirmek için tıklayınız)

- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

- Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)

- Erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi

- Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

- Ön Lisans/Lisans öğrencileri için Lise Diploması

- DGS ile yerleşenler için ön lisans diploması

- ÖSYM sınav sonuç belgesi (ÖSYM tarafından Üniversitemize yerleştirildiği halde kayıt yaptırmayan öğrenciler)

- Lisansüstü öğrencileri için lisans veya Yüksek Lisans Diploması


2547 Sayılı Kanunun 78 inci Geçici Maddesi ile Üniversitemize Yatay Geçiş Yapacak Öğrencilerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar ve İstenecek Belgeler:

Üniversitemiz bünyesinde bulunan her bölüm ve program için kontenjan 4 olarak belirlenmiştir. 4’ten fazla başvuru olması halinde ilgili fakülte/enstitü/müdürlüğün yönetim kurulu önerisi ile sayıyı Rektör belirler.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun Geçici 78 inci maddesinden yararlanarak “ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp işinin veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği bölüm/programın taban puanını sağlamaları halinde İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na aşağıdaki belgeleri getirmek sureti ile başvuruda bulunabilir:

- Başvuru Dilekçesi (İndirmek için tıklayınız)

- Onaylı Transkript

- Onaylı Ders İçerikleri

- Öğrenci Belgesi

- Disiplin Cezası Almadığına İlişkin Belge

- ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi

- DGS ile yerleşenler için ön lisans diploması

- Lise Diploması Fotokopisi

- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

- İşinin veya ikametinin İstanbul’da olduğunu gösterir belge

- YÖK Denklik Belgesi (Yurtdışı başvurularda)

- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf

- İlk ve Acil Yardım Programına Geçecek öğrenciler için Sağlık Raporu

- Erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi

- Lisansüstü öğrencileri için lisans veya Yüksek Lisans Diploması

Yukarıda belirtilen belgeler ile başvuruda bulan öğrencilerin talepleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilgili fakülte/enstitü/müdürlüğe bildirilir.

İlgili fakülte/enstitü/müdürlük tarafından oluşturulan Yatay Geçiş Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilerek kayıt yapmaya hak kazananlar fakülte/enstitü/müdürlük yönetim kuruluna sunulur.

Fakülte/enstitü/müdürlük yönetim kurulu toplantısında karara bağlanan kayıt yaptırmaya hak kazananların listesi ilan edilir.

Kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler en geç 18 Eylül 2018 tarihine kadar kayıtlarını yaptırmış olmaları gerekir.

Yükseköğretim kurumlarında yer alan örgün programlara söz konusu yatay geçiş işleminin yalnızca 2018-2019 eğitim öğretim yılında yapılacaktır, bu tarihten sonra Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Bu durumdaki adayların Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1’ine ilişkin usul ve esaslarda yer alan şartları taşımaları halinde bu madde kapsamında başvuru yapabilecektir.


İlgili Kanun Maddesi:

"GEÇİCİ MADDE 78- Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44. maddesinde belirtilen esaslara göre 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.

Müracaat süresi içinde askerlik zamanı gelmiş olanların askerlikleri tecil edilmiş sayılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılır.

Bu maddede yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde, senatolar tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ikamet ettikleri ildeki üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilirler.

Bu maddeden yararlanıp bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim önlisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer bölümlere yatay geçiş yapabilirler. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Yükseköğretim Kurulu yetkilidir…"