EN
Anasayfa / Öğrenci
Çift Anadal (Çap) Eğitimi Uygulama Esasları

Üniversitemizde yürütülen önlisans diploma programları ile diğer önlisans programları arasında lisans programları ile diğer lisans programları veya önlisans programları arasında ilgili bölümlerin ve fakülte/yüksekokul kurullarının önerisi üzerine senatonun onayı ile çift anadal programı açılabilir.

İkinci anadal programındaki yeterlilikleri dikkate alarak belirlenen alan dersleri ile iki program için ortak kabul edilen derslerin AKTS kredileri toplamı dahil edilerek AKTS kredisinin her bir Lisans programı için (4 yıllık) 240, 300 (5 yıllık) ve Önlisans programı için 120 olması gerekmektedir (14.02. 2018 tarihli YÖK toplantısı kararı)

Üniversiteye yerleştirilmede başarı sıralaması olan bölümlerle çift anadal eğitimi yapılabilmesi için ilgili alandaki başarı sırası aranmaktadır. (12.05.2015 tarihli YÖK toplantı kararı)

 

Başvuru Koşulları

 • Başvurduğu yarıyıl itibariyle birinci Anadal programında öngörülen tüm dersleri alarak başarmak.
 • 4.00 üzerinden en az 3.00 Genel Not Ortalaması (GNO)’na sahip olmak ve diploma Programının ilgili sınıfında başarı sıralaması en üst %20’de olmak.
 • Başarı sıralamasına göre, başvurulan Çift Anadal Programı (ÇAP) için ayrılan kontenjan içinde kalmış olmak.
 • Başarı sıralaması itibarıyla en üst %20’de yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olmak.

Başvurular

 • 4 yıllık anadal lisans diploma programında en erken 3. yarıyılın başında, en geç 5. yarıyılın başında, 5 yıllık anadal lisans diploma programında en geç 7. yarıyılın başında, 2 yıllık anadal önlisans diploma programında en erken 2. yarıyılın başında, en geç 3.yarıyılın başında başvurabilir.
 • Başvuru tarihleri her öğretim yılı başında belirlenerek Akademik Takvim’de duyurulmaktadır.
 • WEB sayfasında yer alan Çift Anadal Programı Başvuru formu, doldurularak öğrencinin kayıtlı olduğu Bölüm/Fakülte başkanlığına teslim edilir. Çift Anadal Programına kabul edilecek öğrenciler ilgili Fakülte Yönetim Kurulu’nda görüşülerek kesinleşir.
 • Aynı anda birden fazla ikinci anadal programına kayıt yapılamaz.

Başarı ve Mezuniyet

 • Bir ders döneminde anadal ve çift anadal programlarından toplam 45 AKTS ders alınabilir.
 • ÇAP için ayrı transkript düzenlenir. Dönem ve genel not ortalamaları ayrı ayrı hesaplanır.
 • İzin almadan iki dönem üst üste ÇAP dersi almayan öğrencinin çift anadal programından kaydı silinir.
 • Çift Anadal Programından çıkarılan öğrencilerin ikinci anadal programında almış oldukları derslerin ne şekilde değerlendirileceği, senato tarafından belirlenir. Öğrencinin anadal programında kabul edilmeyen ikinci anadal programında başarılı olduğu dersler, genel not ortalamasına dahil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır.
 • Çift Anadal Programından anadal programına aktarılan derslerden ilgili Bölüm Başkanlığı tarafından uygun görülenler, öğrencinin talebi üzerine seçmeli derslere sayılabilir.
 • Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal diploma programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami süredir.
 • Anadal programından mezuniyet hakkını elde etmeden çift anadal programına ait diploma verilmez.
 • Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için anadal genel not ortalamasının en az 4 üzerinden 2.72 olması gerekir.
 • Tüm çift anadal eğitim süresince öğrencinin anadal genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 4 üzerinden 2.50'ye kadar düşebilir anadal genel not ortalaması 2. kez 4 üzerinden 2.72'nin altına düşen öğrencinin 2. anadal programından kaydı silinir.
 • Anadal programından mezuniyet hakkını elde etmeden çift anadal programına ait diploma verilmez.
 • Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak 2. anadal diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi 2. anadal diploma programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren 2547 sayılı kanunun 44. maddesinin C fıkrasında belirtilen azami süredir.

Çift Anadal Eğitim Ücreti

 • Üniversitemizde öğrenim gören öğrenciler, çift anadal ve yandal programlarından “Tam Burslu” olarak faydalanırlar. Öğrencinin kayıt olacağı çift anadal ve yandal programının normal eğitim öğretim süresi için bursu geçerlidir.

 

Başvuru Formu

Çift Anadal (ÇAP) Başvuru Formu